Integritetspolicy

Senast uppdaterad 22 maj 2020

1. Inledning

Denna integritetspolicy reglerar hur Co-Grow samlar in och behandlar personuppgifter och gäller i första hand för alla som skapar en profil i vår webbtjänst, www.co-grow.se (i fortsättningen kallade för ”användare”).

2. Personuppgiftsansvarig

Co-Grow Ideell förening (802511–2486) är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter inom ramen för vår webbtjänst. Som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för att sådan behandling sker i enligt med GDPR och annan tillämplig lagstiftning.

3. Personuppgifter i och med webbtjänsten

När du skapar en profil på www.co-grow.se kan du uppge personuppgifter i form av e-postadress, profilnamn, profilbild och beskrivning. När du lägger till annons kan du uppge personuppgifter i din rubrik, beskrivning, adress och bild. Vi behandlar dessa personuppgifter för att:

  • identifiera dig i samband med användandet av vår webbtjänst;
  • du ska kunna använda webbtjänsten och få svar på dina annonser av besökare och andra användare;
  • informera dig om webbtjänsten via e-post och nyhetsbrev;
  • tillhandahålla, underhålla, testa, förbättra och utveckla webbtjänsten och den tekniska plattform som används för att tillhandahålla den;
  • säkerställa säkerheten för webbtjänsten, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot våra användarvillkor.

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi uppfyller våra åtaganden gentemot dig som användare och med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda uppgifter om ditt användande för att ta fram statistik och för att utveckla, förbättra och säkerställa säkerheten för våra tjänster. Vi sparar dina personuppgifter till dess att du vill ta bort din profil eller raderar din/-a annons/-er. Intresseavvägning innebär att vi gör bedömningen att Co-Grows intresse av att behandla en personuppgift är större än ditt intresse av skydd för densamma.

När du kommunicerar med oss genom våra konton i sociala medier, per post eller e-post kan du uppge personuppgifter såsom namn och e-postadress. Vi behandlar dessa för att hantera ditt ärende och förbättra webbtjänsten eller vår kommunikation i våra andra kanaler. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd i att fullgöra vårt avtal med dig angående användning av vår webbtjänst.

När du kommunicerar med oss per post för att få ett utdrag över vilka av dina personuppgifter som vi behandlar så behöver du ange namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer samt en kopia av din legitimation. Vi behandlar dessa personuppgifter för att hantera ditt ärende och säkerställa att du har rätt att få ut den begärda information. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd i att fullgöra vårt avtal med dig angående användning av vår webbtjänst.

4. Medlemskap i vår förening

När du blir medlem i vår förening kan du komma att uppge personuppgifter såsom namn och e-postadress. Vi behandlar dessa för att administrera ditt medlemskap. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd i att fullgöra vårt avtal med dig angående ditt medlemskap i vår ideella förening.

5. Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast under den period som det finns ett behov av för att fullgöra de ändamål som de samlades in för i enlighet med integritetspolicyn, samt så länge vi har en rättslig grund för behandlingen. Co-Grow kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav, exempelvis bokföringsskyldighet, eller för att bevaka Co-Grows rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Vi förbehåller därför rätten att spara vissa typer av personuppgifter, även i de fall då du återkallar ditt samtycke.

6. Åtgärder för att skydda dina personuppgifter

Vi i Co-Grow har säkerställt att vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust, missbruk och obehörig åtkomst.

För att  försäkra att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av digitala nätverk som är intrångsskyddade med hjälp av exempelvis kryptering, brandväggar och lösenordsskydd. För det fall att ett intrång äger rum har vi skapat goda rutiner för identifiering, skademinimering och rapportering.

7. Utlämning av personuppgifter

Vi på Co-Grow kommer inte att sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna integritetspolicy. Inom ramen för webbtjänsten kan personuppgifter lämnas vidare till exempelvis underleverantörer och samarbetspartners, om det är nödvändigt för utförandet och tillhandahållandet av webbtjänsten.

För de fall att vi väljer att dela med oss av personuppgifter ingår vi ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att mottagaren av personuppgifterna behandlar dessa uppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning samt att mottagaren har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder enligt GDPR för att på ett tillfredställande sätt kunna skydda den registrerades rättigheter och friheter.

Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att anmäla vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. För smidig och effektiv hantering rekommenderar vi dock att du i första hand hör av dig till oss så att vi kan hjälpa dig med eventuella frågor och funderingar.

8. Ändring och radering av personuppgifter

Du har rätt till rättelse av dina personuppgifter. Co-Grow kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, ta bort eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har också rätt till radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

9. Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett utdrag hur vi behandlar dina personuppgifter.

Du har även rätt att invända mot hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi omgående att utvärdera våra behandlingsrutiner och, om nödvändigt, ändra vår behandling.

10. Cookies

Vi använder cookies för att du som användare ska få en så bra upplevelse av vår webbtjänst som möjligt. En del cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda webbtjänstens funktionalitet fullt ut, medan andra används för att förbättra din användarupplevelse och underlätta navigation av webbtjänsten.

Vi på Co-Grow använder även cookies för utvärdering av sök- och användarbeteenden inom vår webbtjänst, för att på bästa möjliga sätt vidareutveckla våra digitala tjänster. Syftet är att optimera användarupplevelsen samt föra statistik.

När du besöker vår webbtjänst co-grow.se kan vi automatiskt komma att samla in följande typ av information gällande din användning av vår webbplats:

  • IP-adress
  • Inloggningsinformation
  • Tidszon
  • Operativsystem och plattform
  • Information kring dina besök inklusive den URL som har länkat dig till vår hemsida, ditt hemland, sökorden du använt på vår webbplats, reaktionstiderna på webbplatsen, nedladdningsfel, etc.

11. Avregistrering av nyhetsbrev

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för utskick av nyhetsbrev har du alltid rätt att avregistrera nyhetsbrevet.

12. Ändringar av integritetspolicyn

Co-Grow har rätt att när som helst ändra denna integritetspolicy. Co-Grow skall med rimligt varsel underrätta användaren om detta.

13. Kontakt

Om du vill ha utdrag och ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

Co-Grow
c/o Rebecka Hagman
Näckrosgränd 5
646 34 Gnesta

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din senast angivna folkbokföringsadress.

Följ oss på Facebook

Hjälp oss att nå ut genom att dela våra inlägg.

Gilla Co-Grows sida